Система по качеството

Лабораторията за изпитване и изследване е въвела система по качеството съгласно изискванията на БДС EN ISO/IEC 17025:2018. Системата се проверява от националния орган по акредитация Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" /ИА БСА/ и Нотифициращият орган за РБългария по Регламент (ЕС) 305/2011-Минстерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), което се удостоверява със Сертификат за акредитация рег. № 169-ЛИ/ 06.10.2022 г. и заповед № А 590 от 06.10.2022 г. и NB 2548 за изпълнение на EN ISO/IEC 17025:2018.

За изпълнение на изискванията на EN ISO/IEC 17025:2018 ЛИИ „Ф плюс“, като акредитирана и нотифицирана лаборатория, е разработила, внедрила и изпълнява Системата за управление.

ЛИИ „Ф плюс“ прилага добрите лабораторни практики при осъществяването на изпитвания и документиране на тези процеси при спазване реда, регламентиран в ОП 400-2 „Правила за организацията на работа и вътрешния ред в лабораторията“.


Безпристрастност

Стремежа си за засилване доверието в осъществяваните лабораторни дейности, и ангажимента за предоставяне на услуги, в съответствие с основните принципи на: обективност, липса на конфликт на интереси, липса на пристрастие, липса на дискриминация, неутралност, честност, откритост, справедливост, безкористност и уравновесеност, като орган за оценяване на съответствието (изпитвателна лаборатория), ръководството на „Ф плюс“ ЕООД и лабораторията за изпитване и изследване „Ф плюс“ са декларирали с:

-„Декларация на управителя на „Ф плюс“ ООД за осигуряване на безпристрастността на ЛИИ „Ф плюс“;

-„Декларация на ръководителя на ЛИИ „Ф плюс“ при „Ф плюс“ ООД за осигуряване на безпристрастността на ЛИИ „Ф плюс“;

-„Декларация на отговорника по качеството на ЛИИ „Ф плюс“ при „Ф плюс“ ООД за осигуряване на безпристрастността на ЛИИ „Ф плюс“.

Конфиденциалност

Реда за опазване на професионалната тайна (конфиденциалност) на информацията, получена или създадена по време на изпълнението на лабораторните дейности, ЛИИ „Ф плюс“ е регламентирала в ОП 302-1 „Опазване на професионалната тайна (конфиденциалност)“.

Договаряне

Договорните взаимоотношения възникващи между лабораторията, като структурата на „Ф плюс” ООД и потребителите на услугите предлагани от лабораторията– физически, юридически лица, държавни или общински органи, агенции, структури или ведомства, са регламентирани в ОП 601-2 „Общи търговски условия“.

Политиката по управление

Политиката по управление и свързаните с нея дългосрочни стратегически цели на ЛИИ са определени от УД и РЛ. Поставените пред лабораторията цели се постигат чрез гъвкава, съобразена с изискванията на БДС EN ISO/IEC 17025:2018 г. и условията на пазара политика по качеството. Ръководството на лабораторията е ангажирано с изпълнение на политиките за изпълнение на поставените цели. За деклариране на своята ангажираност управителя на „Ф плюс“ ЕООД и ръководителя на ЛИИ „Ф плюс“ са подписали „Декларация на ръководството на ЛИИ „Ф плюс“ за политиката за управление“ (ФК 702-1).

Гъвкав обхват

ЛИИ „Ф плюс“, е акредитиран орган за оценяване на съответствието (изпитвателна лаборатория), при прилагане на гъвкав обхват със степен на гъвкавост за въвеждане на нови версии на стандарти или стандарти, които ги заменят. В тази връзка ЛИИ поддържа и прави публично достъпен актуален списък на стандартите с техните датирани версии и списък с обхват на лабораторните дейности.

Жалби

Управлението на жалби и възражения се осъществява по ред, регламентиран в ОП 609-1 „Жалби“.

Акредитация

Лаборатория за ипитвания и изследване "Ф Плюс" е акредитирана от националния орган по акредитация Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" /ИА БСА/, което се удостоверява със Сертификат за акредитация рег. № 169-ЛИ/ 06.10.2022 г. и заповед № А 590 от 06.10.2022 г.

Нотификация

Лаборатория за ипитвания и изследване "Ф Плюс" към "Ф Плюс" е нотифициран орган (лаборатория) от Нотифициращият орган за РБългария по Регламент (ЕС) 305/2011-Минстерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ). Обхвата на нотификация е документиран на страницата на Европейската комисия под NB 2548 и списък на методите за изпитване и класификация на съществена характеристика устойчивост на огън.