Класификация

Класификацията на продуктите, строителните елементи и конструкции зависи от тяхното конкретно практичеко предназначение и е свързана с данните от проведените изпитвания, възможностите за пряко и разширено приложение на резултатите, европейските кодове за проектиране, извършването на компютърно симулиране и действащото национално и европейско законодателство.

Основните стандарти за европейска класификация са свързани с:

  • БДС EN 13501-1 за класификация по реакция на огън на строителни продукти с общо предназначение, подови покрития и тръби;
  • БДС EN 13501-2 за устойчивост на огън на строителни елементи и конструкции;
  • БДС EN 13501-3 за устойчивост на огън на клапи и въздухопроводи;
  • БДС EN 13501-4 за системи за управление на огън и дим;
  • БДС EN 13501-5 за реакция на огън на покривни покрития;
  • БДС EN 13501-6 за защита на кабели.

Лабораторията подпомага клиентите за правилния избор на метода за изпитване за най-пълна оценка на изпитвания продукт, като се прецени и възможно най-широкото приложение на данните от проведените изпитвания в практиката или възможната употреба при проектирането, като се оптимизира броя на проведените изпитвания.